Loading...

Our Service

Arbitration Service

บริการด้านอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทด้วยมาตรฐานระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ

Mediation Service

บริการการประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งและพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศ

Online Dispute Resolution

ระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์

News & Event

1212, 2018

การประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์

ธันวาคม 12th, 2018|

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดงานสัมมนา “การประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์” ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานและขั้นตอนการประนอมข้อพิพาทตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท ภายใต้การจัดการคดีของ ที เอช เอ ซี ประโยชน์ของการประนอมข้อพิพาท นอกจากนี้ยังมีการแสดงสถานการณ์จำลองการประนอมข้อพิพาทเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และบทบาทหน้าที่ของผู้ประนอมในการประนอมข้อพิพาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพิชญา ธรรมาพิทักษ์กุล      คุณฉกาจนิตย์ จุณณะภาต  คุณเลิศนภา  ปิตตะพันธุ์           คุณกษิณ ชำนาญชานันท์  คุณฉวีวรรณ เมฆอาภรณ์  ผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการ มาเป็นวิทยากรในงานนี้ 

912, 2018

THAC NEWS

ธันวาคม 9th, 2018|

412, 2018

Trends in mediation and arbitration for the maritime sector

ธันวาคม 4th, 2018|

On 4 December, Gerald Yee, Partner at Clyde & Co, and Somporn Paisin, former Principal Advisor at the Ministry of Transport, provided an overview of the law and use of alternative dispute resolution for the maritime sector.The trends indicate that arbitration is more effective where disputes may arise only between two contracting parties since shipping contracts may involve multiple parties and where multi-jurisdiction enforcement of arbitral awards is sought. Mediation remains a useful mechanism, especially in Asia,where parties do meaningfully engage in discussions for the settlement of complex matters as its costs are significantly lower. Mediation should however be considered as part of a wider dispute resolution clause before arbitration or litigation. This seminar is part of a wider series of seminars organized by the THAC focusing on particular industry sectors. The next seminar will be a general cross-industry discussion on the use of alternative dispute resolution to be held on 31 January 2019.

3011, 2018

สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

พฤศจิกายน 30th, 2018|

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม   ซึ่งมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงยิมเนเซียม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมนั่น ก่อให้เกิดความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความเสียสละ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยให้แก่กันและกัน

2811, 2018

หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง จังหวัดเชียงราย

พฤศจิกายน 28th, 2018|

เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี่ บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ช่วยให้รับมือกับความขัดแย้งในชีวิตแระจำวันและที่ทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังได้ศึกษาวิธีการพูดเชิงประณีประนอม เข้าใจปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอารมที่ไม่พึงประสงค์  รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้งอีกด้วย  

2711, 2018

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พฤศจิกายน 27th, 2018|

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมหลักสูตร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกอันนอกเหนือจากการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการดำเนินคดีในศาล และมุ่งหวังให้การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทออนไลน์ เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งผู้ที่มีความสนใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ต่อไปได้ในอนาคต

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ณ โรงแรมเดอะริเวอรี่ บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย ซึ่งในปัจจุบันความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกยังคงไม่เป็นที่แพร่หลายโดยทั่วไปในสังคมไทย ดังนั้น การจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทให้แก่บุคคลทั่วไปจึงเป็นแนวคิดจะที่นำไปสู่การพัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทย โดยมี ร.ต.ท.ดร.กมล ตันจินวัฒนกุล (อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ ราชภัฏพระนคร ประธานสาขานิติศาตร์ ประธานกรรมการประจำหลักสูตรนิติศาตร์ใหม่ 2561) และ คุณพิชญา ธรรมาพิทักษ์กุล (ผู้ประนอมประจําสถาบันอนุญาโตตุลาการ) เป็นผู้บรรยายในโครงการนี้ค่ะ  

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง ประเทศเกาหลี

ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (ACRC) ประเทศเกาหลี  เข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1. Mr. Gunsang Kwon, Director General of Ombudsman Bureau 2. Mr. Haeil Choi, Deputy Director of Business Complaints T/F 3. Ms. Sunkyeong Baek, Deputy Director of International Relations Division 4. Mr. Moonyoung Kim, Investigator of National Defense, Patriots & Veterans Complaints Division 5. Interpreter โดยได้รับการต้อนรับจาก นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยและประเทศเกาหลี

Newsletter on November 2018

สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่อง การปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)

  ดูข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 >>  คลิกที่นี่

Lancang-Mekong Region Cooperation International Arbitration High-End Forum

On 10 November 2018, the THAC shared its proposal on cooperation between arbitral institutions for international arbitration and mediation to support the Lancang-Mekong Cooperation. The Lancang-Mekong Cooperation is a sub-regional cooperation between six riparian States along the Lancang and Mekong River. The joint institutional support for consolidating cases, making available hearing facilities, collaborating on seminars and training programs, sharing of resource persons and recommendations of arbitrators and mediators were some of the proposals shared. There was an understanding reached between the arbitral institutions from the LMC to consider a joint Memorandum of Understanding in the near future.

IPBA-THAC Arbitration Day 2018

ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ร่วมกับ The Inter-Pacific Bar Association จัดงาน “IPBA-THAC Arbitration Day 2018” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เป็นเวทีในการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและรับฟังแนวทางการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยมีคณะวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำในระดับโลกได้มาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ Mr. Hiroyuki Tezuka หัวหน้าคณะอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการ IPBA, ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ, Shanghai Arbitration Center, SCG legal counsel limited, ปทต., nishimura & asahi, Rajah & Tann Thailand, BLCP, Respondek, International Law firm, SIAC ตลอดจน นักธุรกิจ ทนายความ ผู้บริหารนโยบาย นักวิชาการ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่สนใจรวมกว่า 100 ท่าน ดูรูปภาพเพิ่มเติม >>> คลิก 

Activity Calendar

Upcoming

Events

View All

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่  16 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. สถานที่  ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได...

วันที่ 16/01/2019
เวลา 12:00 am - 4:00 pm
สถานที่ Thailand Arbitration Center (THAC)

หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้ง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่  17-18 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 17.00 น. สถานที่  ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้งนั้นสามารถนำไปปร...

วันที่ 17/01/2019 - 18/01/2019
เวลา 12:00 am - 5:00 pm
สถานที่ Thailand Arbitration Center (THAC)

โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่  25 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่ คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่อ...

วันที่ 25/01/2019
เวลา 1:00 pm - 4:00 pm
สถานที่ Thailand Arbitration Center (THAC)

หลักสูตร ลดค่าใช้จ่ายและเวลาสำหรับการดำเนินการระงับข้อพิพาทในเชิงธุรกิจ

หลักสูตร ลดค่าใช้จ่ายและเวลาสำหรับการดำเนินการระงับข้อพิพาทในเชิงธุรกิจ วันที่  31 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 17.00 น. สถานที่ Thailand Arbitration Center (THAC) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกภาคธุรกิจได้เรียนร...

วันที่ 31/01/2019
เวลา 1:30 pm - 5:00 pm
สถานที่ Thailand Arbitration Center (THAC)

News

View All

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง ประเทศเกาหลี

ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (ACRC) ประเทศเกาหลี  เข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1. Mr. Gunsang Kwon, Director General of Ombudsman Bureau 2. Mr. Haeil Choi, Deputy Director of Business Complaints T/F 3. Ms. Sunkyeong Baek, Deputy Director of International Relations Division 4. Mr. [...]

พฤศจิกายน 19th, 2018|

Lancang-Mekong Region Cooperation International Arbitration High-End Forum

On 10 November 2018, the THAC shared its proposal on cooperation between arbitral institutions for international arbitration and mediation to support the Lancang-Mekong Cooperation. The Lancang-Mekong Cooperation is a sub-regional cooperation between six riparian States along the Lancang and Mekong River. The joint institutional support for consolidating [...]

พฤศจิกายน 10th, 2018|

IPBA-THAC Arbitration Day 2018

ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ร่วมกับ The Inter-Pacific Bar Association จัดงาน “IPBA-THAC Arbitration Day 2018” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เป็นเวทีในการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและรับฟังแนวทางการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยมีคณะวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำในระดับโลกได้มาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ Mr. Hiroyuki Tezuka หัวหน้าคณะอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการ IPBA, ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ, Shanghai Arbitration Center, SCG legal [...]

พฤศจิกายน 6th, 2018|

ยินดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ Mr. Zhao Dacheng รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศ ไทย จีน ดูรูปภาพเพิ่มเติม >>> คลิก   

พฤศจิกายน 6th, 2018|

หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง ณ โรงแรมแคนทารีโคราช จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรนี้ช่วยให้รับมือกับความขัดแย้งในชีวิตแระจำวันและที่ทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังได้ศึกษาวิธีการพูดเชิงประณีประนอม เข้าใจปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอารมที่ไม่พึงประสงค์ โดยมี นางสาวพิชชาพร นุ่มนาม ผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้บรรยายในหลักสูตรนี้ค่ะ

พฤศจิกายน 5th, 2018|