Loading...

Our Service

Arbitration Service

บริการด้านอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทด้วยมาตรฐานระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ

Mediation Service

บริการการประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งและพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศ

ADRA

The Alternative Dispute Resolution ศูนย์วิชาการการระงับข้อพิพาททางเลือก

Online Dispute Resolution

ระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ระบบแรกของไทย

News & Event

2004, 2018

International Arbitration Course, 11-15 June 2018

April 20th, 2018|

Agenda  International Arbitration Course, 11-15 June 2018   Introduction to International Arbitration_11-12 June Procedures in International Arbitration_13-15 June  

1904, 2018

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่องการประกวดราคาจ้างพัฒนาการรับรู้และช่องทางการสื่อาสาร Online ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

April 19th, 2018|

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ  เรื่องการประกวดราคาจ้างพัฒนาการรับรู้และช่องทางการสื่อาสาร Online ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร ขอบเขตงานสื่อออนไลน์ ประกาศสื่อออนไลน์ ราคากลางสื่อออนไลน์ เอกสารประกวดสื่อออนไลน์

1804, 2018

News Letter April 2018

April 18th, 2018|

Download : News Letter April 2018

904, 2018

การสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท : ทิศทางและการพัฒนาสู่ระดับสากล”

April 9th, 2018|

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 (ชั้น4) โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับเกียรติจาก ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยการสัมมนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกอันนอกเหนือจากการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการดำเนินคดีในศาล และมุ่งหวังให้การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทออนไลน์ เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งผู้ที่มีความสนใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ต่อไปได้ในอนาคต ทิศทางการพัฒนาระบบการประนอมข้อพิพาทในประเทศไทย คณะวิทยากร 1. ดร.ธเนศ สุจารีกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. คุณปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 3. คุณเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 4. คุณพิชญา ธรรมาพิทักษ์กุล (ผู้ดำเนินรายการ) ผู้ประนอมประจำสถาบันอนุญาโตตุลาการ Online Dispute Resolution มิติใหม่ในการระงับข้อพิพาททางเลือก คณะวิทยากร 1. คุณวิมลรัตน์ เตริยาภิรมย์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2. คุณสุพจี รุ่งโรจน์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานประธานศาลฎีกา 3. คุณพิชชาพร นุ่มนาม ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันอนุญาโตตุลาการ 4. คุณชาลี กาญจนกุญชร (ผู้ดำเนินรายการ) นักการฑูตชำนาญการ เตรียมความพร้อมประเทศไทย สู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการอนุญาโตตุลาการ คณะวิทยากร 1. ศาสตราจารย์พิเศษสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล บริษัท สมนึกสุธี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 2. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3. คุณรัฐการ บุญเหนือ Watson Farley & Williams (Thailand) Limited 4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ (ผู้ดำเนินรายการ) อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

904, 2018

โครงการเสริมสร้างความรับรู้การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการอนุญาโตตุลลาการในมหาวิทยาลัย

April 9th, 2018|

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 10.30 น. – 12.00 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดการบรรยาทให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่นักศึกษา

204, 2018

Investor-State Dispute Settlement Lecture by Mr. Robert Kirkness

April 2nd, 2018|

The Thailand Arbitration Center was pleased to host the investor-State dispute settlement (ISDS) lecture by Mr. Robert Kirkness from Freshfields Bruckhaus Deringer. Robert canvassed the recent developments in ISDS which included parallel proceedings, margin of appreciation, transparency and an appeal mechanism.

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ ที เอช เอ ซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดประกาศ ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ ที เอช เอ ซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และ สถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศเวียดนาม (VIAC)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Thailand Arbitration Center (THAC) และ Vietnam International Arbitration Center (VIAC) โดยมีนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ THAC และ Mr. TRAN HUU HUYNH, President of VIAC เป็นตัวแทนในการลงนามในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ Vietnam International Arbitration Center ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาการให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกทั้งทางด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท รวมถึงการร่วมมือในด้านการจัดคอร์สอบรมและงานสัมมนา

“ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท”ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรีได้รับเกียรติจาก นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยการสัมมนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านการประนอมข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ย รวมถึงความรู้ทางกฎหมายในเรื่องที่สามารถใช้การประนอมหรือไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ปัญหาได้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้ง รวมถึงการระงับข้อพิพาททางเลือกอันนอกเหนือจากการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการดำเนินคดีในศาล

STCC Business Talk “Managing Costs of Dispute Resolution” Followed by Networking Night

  STCC Business Talk  "Managing Costs of Dispute Resolution"  Followed by Networking Night    at The British Club (189 Surawongse Road) on Wednesday, 21 March 2018 5.30 p.m. Registration 6.00 p.m. Talk & Q&A 7.00 p.m. Networking Night till 9.00 p.m. Member: THB 300/ person Co-Chamber Member: THB 300/person Non-member THB 500/person Register

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประกวดราคาจ้าง Organizer งาน 1st International ADR Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประกวดราคาจ้างOrganizer งาน 1st International ADR Conference ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้ ประกาศ ราคากลาง organizer tor organize เอกสารประกวดราคา  

COURSE INFORMATION Diploma in International Commercial Arbitration 28 July 2018 – 5 August 2018, Perth Australia

COURSE INFORMATION Diploma in International Commercial Arbitration 28 July 2018 – 5 August 2018, Perth Australia

Activity Calendar

Upcoming

Course

View All
v.2

1st INTERNATIONAL ADR CONFERENCE 2018

Online payment Registration Online Download ADR CONFERENCE 2018 Registration Form  

วันที่ 17/05/2018 - 18/05/2018
เวลา 8:30 am - 6:00 pm
สถานที่ โรงแรมดุสิตธานี

Event

View All

ภาพบรรยากาศงาน Thailand Franchise & Business Opportunity 2017

ภาพบรรยากาศออกบูธภายในงาน Thailand Franchise & Business Opportunity 2017 เมื่อวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ไบเทค บางนา

July 19th, 2017|

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “บทบาทของทนายความในกระบวนการประนอมข้อพิพาท”

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "บทบาทของทนายความในกระบวนการข้อพิพาท" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

July 19th, 2017|

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 6

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน และ 19-21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

July 19th, 2017|

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชาเทรียม

July 10th, 2017|

ภาพบรรยากาศงาน ADR Week

ภาพบรรยากาศงาน ADR Week เมื่อวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ดาวโหลด ไฟล์ presentation งาน The Global Mediation Forum คลิ๊ก!

June 8th, 2017|
CLOSE
CLOSE