Loading...

Our Service

Arbitration Service

บริการด้านอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทด้วยมาตรฐานระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ

Mediation Service

บริการการประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งและพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศ

ADRA

The Alternative Dispute Resolution ศูนย์วิชาการการระงับข้อพิพาททางเลือก

Online Dispute Resolution

ระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ระบบแรกของไทย

News & Event

1508, 2018

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ”ให้กับผู้ที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

August 15th, 2018|

ในวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ” ร่วมกับบริษัท Herbert Smith Freehills โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ ให้กับผู้ที่ทำงานด้านกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นาย  Andrew Hay และ นายอมรวิทย์ เพศประเสริฐ ทนายความจากบริษัท Herbert Smith Freehills  ประเทศไทย  มาร่วมสอนขั้นตอนในการร่างข้อตกลงอนุญาโตตุลาการอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง ณ  สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1008, 2018

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

August 10th, 2018|

ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายประสัณห์  เชื้อพานิช  ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาแผนยุธศาสตร์สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2562 -2566 และร่างข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมคดีอนุญาโตตุลาการให้แก่หน่วยงานรัฐ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

908, 2018

งานประชุมสัมมนา Annual International Arbitration & Regulatory Summit 2018 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

August 9th, 2018|

สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมกับ Wolters Kluwer และ Legal Plus จัดงานประชุมสัมมนา Annual International Arbitration & Regulatory Summit 2018 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา งานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการน์ความรู้ รวมไปถึงได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ ระหว่างประเทศในหลากหลายแง่มุม โดยมีวิทยากรมากกว่า 10 ท่าน มาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการจึงจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ให้กับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมสัมมนาได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดย ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการได้กล่าวให้การต้อนรับ

808, 2018

งานสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี

August 8th, 2018|

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม  ทีผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคคลทั่วไปมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสัมมนานี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวสุพจี รุ่งโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานี นายปรัชญา อุยตระกูล อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

2507, 2018

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

July 25th, 2018|

2407, 2018

งาน “ราตรีสัมพันธ์ผู้ประนอมสถาบันอนุญาโตตุลาการ” (THAC’s MEDIATORS)

July 24th, 2018|

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีการจัดงานราตรีสัมพันธ์ระหว่างผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ณ ห้อง Study Room โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ร่วมให้เกียรติเป็นประธาน ในการนี้ทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงเกียรติซึ่งเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการตั้งแต่รุ่น 1 จนถึงรุ่น 7 ซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันเข้าร่วมงาน ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสถาบันฯ กับผู้ประนอมของทางสถาบันอนุญาโตตุลาการแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งรับฟังถึงแนวทางนโยบายและการดำเนินงานของทางสถาบันฯ สำหรับแผนในปีต่อไป ดาวน์โหลด : ภาพการมอบของที่ระลึก

การเสวนาในหัวข้อ เรื่อง “ส่งเสริมการค้าไทย ก้าวไกลกับอนุญาโตตุลาการ”

ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Heliconia โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม กรุงเทพมหานคร สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดการเสวนาในหัวข้อ เรื่อง “ส่งเสริมการค้าไทย ก้าวไกลกับอนุญาโตตุลาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าการลงทุนของประเทศไทยทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งเสริมทำให้การค้าการลงทุนของประเทศไทยมีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในสากลนั้น การอนุญาโตตุลาการถือเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่ได้รับการยอมรับในทางธุรกิจที่มีกลไกการระงับข้อพิพาทที่เหมาะสมและสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนในต่างประเทศที่ประสงค์จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีให้แก่บุคลากรทางด้านกฎหมายและบุคคลทั่วไป

Investor-State Conflict Management Option

ดาวน์โหลด Agenda ISDS3 Registration Form

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “National Mediation Competition 2018” ชิงเงินรางวัลชนะเลิศกว่า 30,000 บาท

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “National Mediation Competition 2018” ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชิงเงินรางวัลชนะเลิศกว่า 30,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2561 การแข่งขันโดยใช้เทคนิคการประนอม โดยใช้ชื่อว่า "National Mediation Competition 2018" การจัดการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทดังกล่าวเป็นการแข่งขันซึ่งจัดให้มีสถานการณ์จำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการประนอมข้อพิพาท บทบาทหน้าที่ของผู้ประนอม และเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ “ผู้ประนอม” ซึ่งไม่จำเป็น หรือจำกัดว่าจะต้องเป็นทนายความ หรือ นักกฎหมายเท่านั้น ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัคร National Mediation Competition 2018 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปานประดับ โทร 02-018-1615 ต่อ 112 แฟกซ์ 02-018-1632 E-mail: panpradap.p@thac.or.th

หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 8 ระหว่าง วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ด้วยในปัจจุบัน การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการประนอมข้อพิพาทเป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในระดับสากล เนื่องจากเป็นกระบวนการที่รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ประหยัดค่าใช้จ่าย รักษาความลับและความสัมพันธ์ของคู่กรณี แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนผู้ประนอมที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมวิชาชีพผู้ประนอม ที เอช เอ ซี  สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ร่วมมือกับ Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการอบรมผู้ประนอมอย่างมืออาชีพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จัดหลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 8 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยมี Mr. Danny McFadden, Vice Chair HKMAAL Hong Kong เป็นวิทยากรสำหรับการจัดอบรม เมื่อผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่านสามารถสมัครเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ประนอมของที เอช เอ ซี โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะเป็นผู้ประนอมของที เอช เอ ซี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้จากการประนอมข้อพิพาทและเป็นการช่วยเหลือสังคมได้อีกทางหนึ่ง ในการนี้ ที เอช เอ ซี จึงใคร่ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมหลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 8 ระหว่าง วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 - 17.30 น. ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมีค่าใช้จ่าย ท่านที่สนใจสามารถส่งใบสมัครตอบรับเข้าร่วมหลักสูตรอบรมได้ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามมายังฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ตามวันและเวลาทำการ

สัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดการสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานสัมมนา “MOCK Arbitration ทุนทรัพย์ขนาดย่อม ซ่อมได้ด้วย Small Claims”

ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC นำโดย คุณ อำพา วาณิชชัชวาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC เปิดงานสัมมนา “MOCK Arbitration ทุนทรัพย์ขนาดย่อม ซ่อมได้ด้วย Small Claims” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติจำลองการอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงประสิทธิภาพและการบังคับใช้จริงของข้อบังคับโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งหมดจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ คุณพิศุทธ์ อรรถกมล (Partner, Baker & McKenzie Ltd.), คุณภุมมะ ดวงรัตน์ (Senior Associate, Baker & McKenzie Ltd.), คุณอนันต์ รัตนธนาวัฒน์ (Partner, Baker & McKenzie Ltd.), คุณปริยพล กมลศิลป์ (Senior Litigation Lawyer, Kudun and Partners Ltd.), คุณทศพร สัมพิพัฒนเดชา (Partner, Watson Farley & Williams (Thailand) Ltd.) และคุณวราธร วงศ์สว่างศิริ (Partner, Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd.) ภายในงานสัมมนาได้รับความสนใจจากหน่วยงาน ภาครัฐ และ ภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก

Activity Calendar

Upcoming

Course

View All

No Events

Event

View All

การเสวนาในหัวข้อ เรื่อง “ส่งเสริมการค้าไทย ก้าวไกลกับอนุญาโตตุลาการ”

ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Heliconia โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม กรุงเทพมหานคร สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดการเสวนาในหัวข้อ เรื่อง “ส่งเสริมการค้าไทย ก้าวไกลกับอนุญาโตตุลาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าการลงทุนของประเทศไทยทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งเสริมทำให้การค้าการลงทุนของประเทศไทยมีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในสากลนั้น การอนุญาโตตุลาการถือเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่ได้รับการยอมรับในทางธุรกิจที่มีกลไกการระงับข้อพิพาทที่เหมาะสมและสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนในต่างประเทศที่ประสงค์จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีให้แก่บุคลากรทางด้านกฎหมายและบุคคลทั่วไป

July 20th, 2018|

Investor-State Conflict Management Option

ดาวน์โหลด Agenda ISDS3 Registration Form

July 20th, 2018|

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “National Mediation Competition 2018” ชิงเงินรางวัลชนะเลิศกว่า 30,000 บาท

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “National Mediation Competition 2018” ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชิงเงินรางวัลชนะเลิศกว่า 30,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2561 การแข่งขันโดยใช้เทคนิคการประนอม โดยใช้ชื่อว่า "National Mediation Competition 2018" การจัดการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทดังกล่าวเป็นการแข่งขันซึ่งจัดให้มีสถานการณ์จำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการประนอมข้อพิพาท บทบาทหน้าที่ของผู้ประนอม และเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ “ผู้ประนอม” ซึ่งไม่จำเป็น หรือจำกัดว่าจะต้องเป็นทนายความ หรือ นักกฎหมายเท่านั้น ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัคร National Mediation Competition 2018 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปานประดับ โทร 02-018-1615 ต่อ 112 แฟกซ์ 02-018-1632 E-mail: panpradap.p@thac.or.th

July 13th, 2018|

หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 8 ระหว่าง วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ด้วยในปัจจุบัน การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการประนอมข้อพิพาทเป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในระดับสากล เนื่องจากเป็นกระบวนการที่รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ประหยัดค่าใช้จ่าย รักษาความลับและความสัมพันธ์ของคู่กรณี แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนผู้ประนอมที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมวิชาชีพผู้ประนอม ที เอช เอ ซี  สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ร่วมมือกับ Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการอบรมผู้ประนอมอย่างมืออาชีพและมีมาตรฐานตามหลักสากล จัดหลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 8 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยมี Mr. Danny McFadden, Vice Chair HKMAAL Hong Kong เป็นวิทยากรสำหรับการจัดอบรม เมื่อผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่านสามารถสมัครเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ประนอมของที เอช เอ ซี โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะเป็นผู้ประนอมของที เอช เอ ซี [...]

July 12th, 2018|

สัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดการสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

July 10th, 2018|