ช่องทางการชำระเงิน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา สุขุมวิท 33
ชื่อบัญชี : สถาบันอนุญาโตตุลาการ – เงินนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี : 982-7-81617-9