คำขอขึ้นบัญชีผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

 • ชื่อ – นามสกุล:
 • ตำแหน่งปัจจุบัน :
 • วัน / เดือน /ปีเกิด :
 • อายุ :
 • รูปภาพ :
 • เชื้อชาติ :
 • สัญชาติ :
 • ศาสนา :
 • ที่อยู่ :
 • เบอร์โทรศัพท์ :
 • มือถือ :
 • อีเมลล์ :
 • การศึกษา :
  • ระดับการศึกษา
  • สถาบันการศึกษา
  • สาขาวิชา
  • ระยะเวลา
  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก
  • อื่นๆ
 • ประสบการณ์การทำงาน :
  • สถานที่ทำงาน
  • ตำแหน่ง
  • ระยะเวลา
 • ประสบการณ์ในการอบรมข้อพิพาท :
  • หลักสูตร
  • สถาบัน
  • ระยะเวลาในการอบรม
   เข้าอบรมเมื่อ

  • หลักสูตร
  • สถาบัน
  • ระยะเวลาในการอบรม
   เข้าอบรมเมื่อ

 • ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำหน้าที่ผู้ประนอมข้อพิพาท :

 • การค้าและการลงทุน


  การเงินการธนาคาร


  ทรัพย์สินทางปัญญา


  ประกันภัย


  การแพทย์


  อื่นๆ

 • ท่านสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการประนอมข้อพิพาท :

คำยืนยัน


ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะขึ้นบัญชีผู้ประนอมได้ตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยการขึ้นบัญชีผู้ประนอมข้อพิพาท พ.ศ.2557 และเมื่อได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทของ
สถาบันแล้ว ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามคู่มือ กฎ ระเบียบและข้อบังคับของสถาบันทุกประการ