นายพสิษฐ์ อศัววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และคณะสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เข้าสวัสปีใหม่ นางสาวลดาวัลย์ เสียมหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)