การลงทุนข้ามประเทศเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ แต่หากมองในเรื่องของปัญหา จะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าการทำการค้าภายในประเทศ เนื่องจากบริษัท วัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งจำเป็นที่สุดก่อนการก้าวเข้าไปลงทุนในประเทศใด ควรศึกษากฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้นๆ อย่างถี่ถ้วนก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนไม่ทำการผิดกฎระเบียบของเจ้าของประเทศนั้นๆ อันอาจจะส่งผลให้เกิดข้อพิพาท เสียหายถึงธุรกิจและทรัพย์สินได้💰💎
.
แต่สำหรับเพื่อนๆ คนใดได้ทำธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ แล้วคู่ค้ามีปัญหาเกิดข้อพิพาทขึ้น ขอให้นึกถึง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นในลักษณะที่เป็นองค์กรอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เป็นสถาบันที่ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการที่มีมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับสถาบันระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของไทย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับองค์กรระงับข้อพิพาทในนานาอารยประเทศ
.
โดยผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาระหว่างคู่ค้าสามารถใช้บริการ THAC ได้ดังนี้

• ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ International Arbitration Center
บริการด้านอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทด้วยมาตรฐานระดับสากล ทั้งในและต่างประเทศ เน้นหนักในด้านการให้บริการเพื่อหาข้อยุติร่วมกันระหว่างคู่พิพาท เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสัญญาให้น้อยที่สุด และเป็นข้อยุติที่ได้รับการยอมรับทั้งสองฝ่าย

โดยมีข้อดี คือ ในสามารถควบคุมระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยได้เหมาะสม ลดภาระด้านค่าใช้จ่าย สามารถเลือกอนุญาโตตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ อนุญาโตตุลาการเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญตามสาระในสัญญาเหมาะสมกับการไกล่เกลี่ยหาข้อยุติเฉพาะด้านได้อย่างแม่นยำ

• ศูนย์การประนอมข้อพิพาท THAC Mediation Center
บริการการประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่ธุรกิจรายใหญ่ จนถึงธุรกิจรายย่อย และเชิงสังคมทุกระดับชั้น ทั้งในและต่างประเทศ เป็นการมองหาข้อยุติในทางสร้างสรรค์จากความผิดใจกันในเชิงธุรกิจ หรือความผิดใจกันจากด้านอื่นๆ ลดโอกาสความเสียหายเชิงพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่จนถึงรายย่อย ไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินไปกับกระบวนการทางศาล เพราะกระบวนการประนอมข้อพิพาทใช้ระยะเวลาสั้น ได้รับข้อยุติที่เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย
.
โดยเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ที่สามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลาของการเกิดข้อพิพาท ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อสรุปภายหลังจากการเจรจาต่อรองไม่สำเร็จ ในขณะการประนอมข้อพิพาทยังสามารถดำเนินการระหว่างการฟ้องคดีต่อศาลก็ได้ หากคู่กรณีเล็งเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการระงับข้อพิพาท ผู้ที่มีความต้องการใช้บริการการอนุญาโตตุลาการสามารถสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่📱 โทร 0-2018-1615