THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือกมาตรฐานระดับสากล เพื่อการสนับสนุน ส่งเสริมภาคธุรกิจในการลงทุนและทำการค้าทั้งรายใหญ่จนถึงรายย่อย

การให้บริการหลักของ THAC มีบริการด้านอนุญาโตตุลาการและบริการการประนอมข้อพิพาท ทั้งในประเทศหรือระหว่างประเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล

ข้อดีของการระงับข้อพิพาททางเลือกกับ THAC

ข้อมูลถูกเก็บเป็นความลับ (Confidentiality)

ข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งสามารถช่วยในการรักษาโอกาสและไม่ให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อธุรกิจของคุณ

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (Save Time, Save Cost)

THAC ช่วยอำนวยความสะดวกคุณในทุกกระบวนการการระงับข้อพิพาท ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้กระบวนการแบบไหน
การอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท มีกระบวนการที่สั้นและสะดวกรวดเร็ว ไม่ยืดเยื่อ จึงทำให้คุณสามาถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงโอกาสทางธุรกิจไว้ได้

รักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน (Save Relationship)

กระบวนการประนอมข้อพิพาทไม่มีการตัดสินการแพ้หรือชนะ แต่เป็นการช่วยคุณและคู่กรณีของคุณในการหาทางออกร่วมกัน เมื่อจบกระบวนการคุณและคู่กรณีของคุณสามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์และดำเนินธุรกิจต่อไปได้

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณและคู่กรณีของคุณสามารถเลือกผู้ชี้ขาดที่มีความเชี่ยวชาญในสาขางานนั้นๆที่ตรงกับความต้องการได้ เพื่อความเข้าใจในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้และชี้ขาดได้ตรงจุด

ทางเลือกใหม่ของทุกข้อพิพาท
THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการ

By Webcontent1412