นักศึกษาฝึกงาน แก้ไขแล้ว

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงานและหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงานของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ

วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน:

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก เช่น อนุญาโตตุลาการการประนอมข้อพิพาท การไกล่เกลี่ย ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ และสะสมประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

ประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างการฝึกงาน:

 • ความรู้และทักษะด้านสาขาวิชาการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย)
 • ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการในการดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก
 • ประสบการณ์ในการทำงาน ในลักษณะงานโครงการหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจริง
 • ประกาศนียบัตร

กลุ่มเป้าหมาย :  นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอดุมศึกษาหรือสูงกว่าทั้งภาคภาษาไทยและภาค ภาษาอังกฤษ จากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย) ทั้งภายในและต่างประเทศ

ระยะเวลาในการฝึกงาน:

 • ช่วงระยะเวลาในการฝึกงาน 2 เดือน
 • การฝึกงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง / วัน (8.30-17.30 น.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าจากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย)
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง

สมัครโดยการส่งเอกสารมายังอีเมล์ chanida.y@thac.or.th โดยประกอบด้วย:

 1. 1. จดหมายจากสถาบันการศึกษา พร้อมแจ้งความประสงค์และระบุระยะเวลาที่ต้องการมาฝึกงานกับ ที เอช เอ ซี
 2. 2. บทความเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ (A4)
 3. 3. เอกสารรับรองผลทางการศึกษา (Transcript)
 4. 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. 5. สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะ นักศึกษาต่างชาติ)
 6. 6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

ขั้นตอนการคัดเลือกและดูแลนักศึกษาฝึกงาน:

คัดเลือกโดย

1) บทความเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ (A4) ที่ผู้สมัครต้องเขียนและแนบมาพร้อมกับใบสมัคร

2) คุณสมบัติของผู้สมัครและเอกสารที่แนบมาตามที่ระบุไว้

 • เรียกสัมภาษณ์
 • แจ้งผลสัมภาษณ์
 • ปฐมนิเทศและเริ่มฝึกงาน
 • ในระหว่างฝึกงานนักศึกษาต้องเขียนบทความเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน้ากระดาษ (A4)
 • ประเมินผลการฝึกงาน

หลักเกณฑ์การผ่านการฝึกงาน:

 • นักศึกษาต้องฝึกงานให้ครบร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกงานทั้งหมดและนักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลและสอนงาน

การออกใบรับรองการฝึกงาน:

 • นักศึกษาฝึกงานจะได้รับใบรับรองการฝึกงานจาก ที เอช เอ ซี เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานตามระยะเวลาที่กำหนด และตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกงานจะต้องมีพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสม หากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด ที เอช เอ ซี อาจขอยุติการให้ฝึกงาน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร:

วันเปิดรับสมัคร 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2560

ช่วงเวลาเรียกสัมภาษณ์ 8 – 12 พ.ค. 2560

วันประกาศผล 17 พ.ค. 2560

วันเริ่มฝึกงาน 1 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป

** ที เอช เอ ซี อาจมีการปรับเลื่อนช่วงเวลาตามความเหมาะสม **

ฝ่ายบริหาร โทร. 02 018-1615 โทรสาร 02 018-1632

คลิกแบบฟอร์ม