เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และนายฮิวโก้ ฮานส์ ซิบิเลส (Hugo Hans Siblesz) เลขาธิการศาลอนุญาโตตุลาการถาวร (the Permanent Court of Arbitration หรือ PCA) ได้ร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ที่ the Peace Palace กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

โดยเป็นการกำหนดกรอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมอนุญาโตตุลาการและวิธีการระงับข้อพิพาทอื่นๆ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท โดยให้องค์กรแต่ละฝ่ายสามารถขอให้อีกฝ่ายจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการให้บริการสำหรับห้องนั่งพิจารณาคดีและจัดการประชุมคณะอนุญาโตตุลาการและกิจการอื่นๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้แต่งตั้งที่ได้รับการมอบหมายภายใต้ข้อบังคับคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL)

ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสถานที่สำหรับการใช้บริการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 ให้ดำเนินการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก อันประกอบไปด้วยการอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท ซึ่งการลงนามดังกล่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะได้รับการพิจารณาจาก PCAในการให้บริการจัดการคดี