ภาพบรรยากาศการประชุมกรรมการสถาบันครั้งที่ 4/2560 เพื่อหารือกลยุทธ์และความคืบหน้าโครงการต่างๆ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา