ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ