วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เวลา  09.00-16.00 .

โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

บรรยายโดย

ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์  อาจารย์ประจำพิเศษมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

**ไม่มีค่าใช้จ่าย**

ดาวโหลด กำหนดการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่

เบอร์โทร 0-2018-1615 ต่อ 105

โทรสาร 0-2018-1632

Email: jirath.n@thac.or.th