เมื่อวันอังคาร-พุธที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ  “การบริหารจัดการความขัดแย้ง” ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  ทั้งนี้ การสัมนาดังกล่าว มีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณปริญดา วิรานุวัตร และ คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย