เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ International Arbitration in the Digital Age” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคคลทั่วไป

  ทั้งนี้ ที เอช เอ ซี การสัมมนาดังกล่าวมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

1.Dmitry Kosarev, Director – Forensic Service, PwC Singapore

2. ศ.ดร. อนันต์ จันทรโอภากร คณะกรรมการกฤษฎีกาและอนุญาโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

3. นายยุทธนา ศิวรักษ์ Baker & Mckenzie partner

4. นายกฤดา พูนวัตถุ Rajah & Tann partner

5. นายวรพงษ์ สุธานนท์ PwC Thailand Forensics partner

6. นายรัฐการ บุญเหนือ Dispute resolution partner, Watson Farley & Williams (Thailand) Limited