เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สถาบันอนุญาโตตุลาการ นำโดย ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบัน เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เพื่อมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ และท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวขอบคุณพร้อมทั้งให้คำอวยพรกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานในปีถัดไป