เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมความร่วมมือระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ กับ หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับการร่วมมือกันในอนาคต