เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 10.30 น. – 12.00 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดการบรรยาทให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่นักศึกษา โดยได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจาก อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน  ทั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวพัชร์วลัย มังคละศิริ