เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ที เอช เอ ซี ได้จัดงานสัมมนา “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการประนอมข้อพิพาท” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และได้มีการจัดการสัมมนามาแล้วในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชลบุรี และจะมีการจัดการสัมมนาในหัวข้อนี้อย่างต่อเนื่องในอีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี และกรุงเทพมหานคร

 

DSC06381DSC06357 DSC06449