ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ ที เอช เอ ซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังนี้

 

1. ขอบเขตของงานเว็บไซต์

2. ประกาศประกวดราคาเว็บไซต์

3. ราคากลางเว็บไซต์

4. เอกสารประกวดราคาเว็บไซต์