ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 (ชั้น4) โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับเกียรติจาก ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยการสัมมนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกอันนอกเหนือจากการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการดำเนินคดีในศาล และมุ่งหวังให้การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทออนไลน์ เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งผู้ที่มีความสนใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ต่อไปได้ในอนาคต

ทิศทางการพัฒนาระบบการประนอมข้อพิพาทในประเทศไทย

คณะวิทยากร

1. ดร.ธเนศ สุจารีกุล

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2. คุณปรัชญา อยู่ประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

3. คุณเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร

รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

4. คุณพิชญา ธรรมาพิทักษ์กุล (ผู้ดำเนินรายการ)

ผู้ประนอมประจำสถาบันอนุญาโตตุลาการ

Online Dispute Resolution มิติใหม่ในการระงับข้อพิพาททางเลือก

คณะวิทยากร

1. คุณวิมลรัตน์ เตริยาภิรมย์

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

2. คุณสุพจี รุ่งโรจน์

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานประธานศาลฎีกา

3. คุณพิชชาพร นุ่มนาม

ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันอนุญาโตตุลาการ

4. คุณชาลี กาญจนกุญชร (ผู้ดำเนินรายการ)

นักการฑูตชำนาญการ

เตรียมความพร้อมประเทศไทย สู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการอนุญาโตตุลาการ

คณะวิทยากร

1. ศาสตราจารย์พิเศษสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

บริษัท สมนึกสุธี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

2. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. คุณรัฐการ บุญเหนือ

Watson Farley & Williams (Thailand) Limited

4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ (ผู้ดำเนินรายการ)

อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ