ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ  เรื่องการประกวดราคาจ้างพัฒนาการรับรู้และช่องทางการสื่อาสาร Online ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร

ขอบเขตงานสื่อออนไลน์

ประกาศสื่อออนไลน์

ราคากลางสื่อออนไลน์

เอกสารประกวดสื่อออนไลน์