พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบบันอนุญาโตตุลาการ และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา โดยมี ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และ ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นผู้แทนจากทั้งสองสถาบันในการลงนามครั้งนี้ โดยพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 12:00 – 13:30 น. ณ ห้องประชุมเพลินจิต สถาบันอนุญาโตตุลาการ

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานของทั้งสองสถาบันในแง่ของการจัดทำงานวิจัย การจัดอบรม การจัด Workshop  รวมถึงงานสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อาทิ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน หัวข้อด้านพลังงาน และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ยังได้รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรของสองสถาบัน การเป็น Research Fellows การที่ทั้งสองสถาบันสามารถส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมในงานสัมมนาที่อีกสถาบันได้จัดขึ้น และการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการศึกษาวิจัย ดังนี้การร่วมลงนามบันทึกข้อความตกลงดังกล่าวนับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองสถาบันจะได้ทำงาน ร่วมกันเพื่อพัฒนาภาระกิจพันธะกิจของทั้งสองสถาบันให้บรรลุถึงเป้าหมายต่อไปในอนาคต

 

 

DSC_0569 DSC_0530