ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีการจัดงานเสวนาในหัวข้อ “การสืบพยานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นในการส่งเสริมและพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์ อาจารย์ประจำพิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบำรุง ตันจิตติวัฒน์ กรรมการอนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนางสาวพัชร์วลัย มังคละศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สถาบันอนุญาโตตุลาการ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ

 

เอกสารประกอบการสัมมนา: เทคนิคในการสืบพยานของอนุญาโตตุลาการ