ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิตสำนึก สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และนำความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร

DSC_0054

S__19038261
DSC_0062

DSC_0068