DSC_0364

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “1st International ADR Conference 2018” ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีท่านทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ท่านเลขาคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ท่านผู้บริหารภาครัฐ และภาคเอกชน คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 300 ท่านเป็นสักขีพยานในพิธีเปิด

 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านเลขาคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก Anna Joubin-Bret เป็นองค์ปาฐก หรือ Keynote Speaker หลังพิธีเปิด

          งานสัมมนาดังกล่าวนี้ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ร่วมกับคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (UNCITRAL-RCAP) ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการสัมมนาประจำปี เพื่อร่วมกันแสดงความเห็น และรับฟังถึงแนวทางการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยหัวข้อของการสัมมนาจะเปลี่ยนในทุกปีโดยจะเน้นให้เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางเลือกเป็นหลัก

          ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือกในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท รวมถึงการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมุ่งหวังให้การระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทยมีความเป็นกลาง เป็นอิสระได้มาตราฐานสากล

งานสัมมนาในปีนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมุ่งเน้นหัวข้อหลักไปที่การระงับข้อพิพาททางเลือกในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อส่งเสริมการค้าภายใน และเชื่อมโยงไปสู่การค้าตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาครวมถึงเส้นทางสายไหมในประเทศจีน การสัมมนาครั้งนี้ยังได้อ้างถึงบริบททางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น และการพัฒนาการทางเศรษฐกิจตะวันออกของประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขง และประเทศจีน รวมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ หากกล่าวโดยเจาะจงแล้ว การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอนุภูมิภาคแม่โขงประกอบกับการมีนโยบายสนับสนุนให้ลงทุนในด้านพลังงาน โทรคมนาคม การขนส่งและภาคการค้า ทำให้คาดหมายได้มากขึ้นว่าคู่กรณีจะเลือกใช้การอนุญาโตตุลาการ และ/หรือการประนอมข้อพิพาท ในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการค้ากางลงทุน งานสัมมนาในครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการมาร่วมกันสร้างมาตรฐานการระงับข้อพิพาททางเลือกในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และแนวการค้าเส้นทางสายไหมในประเทศจีน

 

BBB_4878

AAAA0206

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

BBB_4943