ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดการสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ