เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม

สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นองค์กรคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินงาน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุกจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานในการดำเนินงานที่ชัดเจน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

                    สถาบันอนุญาโตตุลาการ จึงประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  1. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่เลือกปฏิบัติ
  2. มีคุณธรรมในการบริหารงานไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
  3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริตและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงาน
  4. เปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูลในการปฏิบัติงานสู่สาธารณชน
  5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของทุกหน่วยงาน

 

The Thailand Arbitration Center (THAC) is a fair institution that is transparent in its operation; it supports and promotes for employees of all levels to be conscious in the prevention and protection of all forms of corruption, strengthen the standard of operation and to be effective in accordance with good governance principles.

Therefore, the THAC has this announcement as an ethical institution to follow these principles:

  1. To work with honestly and not to discriminate.
  2. To have morals in the management of work not abusing the authority to exploit

for their own gain or for related people.

  1. To create the culture of honesty and no corruption in the institution.
  2. To disclose and disseminate information of its operations to the public.
  3. To contribute to the morality and transparency of all institutions.