สถาบันอนุญาโตตุลาการ  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “ส่งเสริมการค้าไทย ก้าวไกลไปกับอนุญาโตตุลาการ” ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดกำหนดการ และดาวน์โหลด ใบสมัคร หรือโทร. 02-018-1615 ต่อ 112