สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้ทีสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฏาคม 2561

ค่าลงทะเบียน
– สำหรับนักศึกษา เพียง 2,500.- บาท
– บุคคลทั่วไป เพียง 3,500.- บาท

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลด หรือ โทร.02-018-1615