ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. นำโดย นางสาว ณัฐปภัสร์ ทาทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  พร้อมคณะทำงานสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เข้าร่วมงาน การเสวนา “การระงับข้อพิพาททางเลือกก่อนการฟ้องคดีของทนายความ” ซึ่งจัดโดย สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมกับสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาหัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางเลือกก่อนการฟ้องคดีของทนายความ” ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทนายความได้มีบทบาทในการนำวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้ก่อนการฟ้องคดี อีกทั้งยังช่วยลดจำนวนคดีขึ้นสู่ศาลและเป็นการช่วยส่งเสริมให้วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทย

IMG_2211 IMG_2263 IMG_2261 IMG_2257 IMG_2254 IMG_2203 IMG_2215 IMG_2207 IMG_2219