ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสื่อสารที่ดี ให้บุคลากรภายในองค์กร ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การสื่อสารและการสั่งการภายในองค์กร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทักษะในการสื่อสารและสร้างความประทับใจในการร่วมมือภายในองค์กร รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จุลชัย จุลเจือ วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน เป็นวิทยากรในโครงการนี้

IMG_3096 IMG_3081 IMG_3074 IMG_3067 IMG_3062