เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ นำโดย คุณอำพา วาณิชชัชวาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และ คุณพัชร์วลัย มังคละศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องสุขุมวิท ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ โดยนักศึกษาฝึกงานต่างได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และได้เพิ่มพูนประสบการณ์อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาชีพนักกฎหมายต่อไปในอนาคต

FRONT DSC00035 DSC00037 DSC00040 DSC00045 DSC00050