ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC นำโดย คุณ อำพา วาณิชชัชวาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC เปิดงานสัมมนา “MOCK Arbitration ทุนทรัพย์ขนาดย่อม ซ่อมได้ด้วย Small Claims” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติจำลองการอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงประสิทธิภาพและการบังคับใช้จริงของข้อบังคับโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งหมดจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ คุณพิศุทธ์ อรรถกมล (Partner, Baker & McKenzie Ltd.), คุณภุมมะ ดวงรัตน์ (Senior Associate, Baker & McKenzie Ltd.), คุณอนันต์ รัตนธนาวัฒน์ (Partner, Baker & McKenzie Ltd.), คุณปริยพล กมลศิลป์ (Senior Litigation Lawyer, Kudun and Partners Ltd.), คุณทศพร สัมพิพัฒนเดชา (Partner, Watson Farley & Williams (Thailand) Ltd.) และคุณวราธร วงศ์สว่างศิริ (Partner, Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd.) ภายในงานสัมมนาได้รับความสนใจจากหน่วยงาน ภาครัฐ และ ภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก

1 2 3 4 5678911