ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดการสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1530857700605 1530857697340 1530857703610 1530857693017 1530857699022