เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีการจัดงานราตรีสัมพันธ์ระหว่างผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ณ ห้อง Study Room โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ร่วมให้เกียรติเป็นประธาน ในการนี้ทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงเกียรติซึ่งเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการตั้งแต่รุ่น 1 จนถึงรุ่น 7 ซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันเข้าร่วมงาน ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสถาบันฯ กับผู้ประนอมของทางสถาบันอนุญาโตตุลาการแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งรับฟังถึงแนวทางนโยบายและการดำเนินงานของทางสถาบันฯ สำหรับแผนในปีต่อไป

ดาวน์โหลด : ภาพการมอบของที่ระลึก

25610720-IMG_5139 25610720-IMG_5166 DSC00780 25610720-IMG_5130