เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม  ทีผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคคลทั่วไปมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสัมมนานี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  1. นางสาวสุพจี รุ่งโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานี
  2. นายปรัชญา อุยตระกูล อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
  3. นายชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

สัมมนาอุดรธานี_๑๘๐๘๐๘_0017สัมมนาอุดรธานี_๑๘๐๘๐๘_0007 สัมมนาอุดรธานี_๑๘๐๘๐๘_0004 สัมมนาอุดรธานี_๑๘๐๘๐๘_0001