ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายประสัณห์  เชื้อพานิช  ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาแผนยุธศาสตร์สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2562 -2566 และร่างข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมคดีอนุญาโตตุลาการให้แก่หน่วยงานรัฐ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

DSC01175 DSC01183 DSC01188 DSC01191