ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดโครงการการบริหารเวลาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถวางแผนและบริหาร จัดลำดับความสำคัญของงาน ตามความเร่งด่วน ความจำเป็นตามสถานการณ์ และฝึกทักษะวางแผนเวลา ลำดับความสำคัญของงาน ทั้งในระดับพนักงานและในระดับหัวหน้าที่ต้องรับผิดชอบฝ่ายงาน

โดยมี อาจารย์สุทัศน์  ใหญ่อินทร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการงานบริการ เทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL ( Activity Based Learning ) เป็นผู้บรรยายในวันนี้

S__29622275 S__29622279 S__29622276