วันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด จัดการบรรยายเกี่ยวกับความรู้และกระบวนการอนุญาโตตุลาการให้กับพนักงานของ ปตท.สผ. ในหัวข้อเรื่อง “การระงับข้อพิพาททางเลือก(กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ)” โดยมีนายนิกกี้ บาลานี และนางสาวพิชชาพร นุ่มนาม ที่ปรึกษากฎหมายสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ

DSC01357 DSC01363 DSC01405