เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดโครงการฝึกอบรบแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างไทยและอินเดียเพื่อส่งเสริมความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมไทย และร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ” โดยนายนิคกี้ บาลานี ผู้ปรึกษาด้านกฎหมายของสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นผู้บรรยาย และนางสาวณัฐปภัสร์ ทาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารกระบวนการยุติธรรมจากประเทศอินเดีย ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ตึกพิรัชต์ทาวเวอร์ ชั้น 26

DSC01816

DSC01823

DSC01840

DSC01842