เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้จัดงานสัมมนา “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” บรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านอนุญาโตตุลาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ทนายวิรัช หวังปิติพาณิชย์ทนายความที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าของผลงานหนังสือกฎหมายหลากรส เป็นผู้บรรยาย  ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

ห้องสุขุมวิท