เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง ณ โรงแรมแคนทารีโคราช จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรนี้ช่วยให้รับมือกับความขัดแย้งในชีวิตแระจำวันและที่ทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังได้ศึกษาวิธีการพูดเชิงประณีประนอม เข้าใจปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอารมที่ไม่พึงประสงค์

โดยมี นางสาวพิชชาพร นุ่มนาม ผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้บรรยายในหลักสูตรนี้ค่ะ

c675774c99ea725ea9c5c4613902792ff_4620693218520141166_181103_0005 c675774c99ea725ea9c5c4613902792ff_4620693218520141166_181103_0018 copy c675774c99ea725ea9c5c4613902792ff_4620693218520141166_181103_0027