ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (ACRC) ประเทศเกาหลี  เข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. Mr. Gunsang Kwon, Director General of Ombudsman Bureau

2. Mr. Haeil Choi, Deputy Director of Business Complaints T/F

3. Ms. Sunkyeong Baek, Deputy Director of International Relations Division

4. Mr. Moonyoung Kim, Investigator of National Defense, Patriots & Veterans Complaints Division

5. Interpreter

โดยได้รับการต้อนรับจาก นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยและประเทศเกาหลี

DSC04164

DSC04010

DSC04104

DSC04091

DSC04127