เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดงานสัมมนา “การประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์” ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานและขั้นตอนการประนอมข้อพิพาทตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท ภายใต้การจัดการคดีของ ที เอช เอ ซี ประโยชน์ของการประนอมข้อพิพาท นอกจากนี้ยังมีการแสดงสถานการณ์จำลองการประนอมข้อพิพาทเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และบทบาทหน้าที่ของผู้ประนอมในการประนอมข้อพิพาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก

คุณพิชญา ธรรมาพิทักษ์กุล 
คุณฉกาจนิตย์ จุณณะภาต 
คุณเลิศนภา  ปิตตะพันธุ์      
คุณกษิณ ชำนาญชานันท์  
คุณฉวีวรรณ เมฆอาภรณ์

ผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการ มาเป็นวิทยากรในงานนี้