เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 THAC ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ  ในหัวข้อเรื่องทบทวนผลการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานในไตรมาสต่อไป