เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 THAC ได้จัดอบรม งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ ณ ห้องราชประสงค์  สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมีวิทยากรจากส่วนระเบียบกลาง สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้
นางสาวพนิดา ภาคพิธเจริญ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
นางสาวสุพิชฌาย์ กลิ่นหอม   นิติกรชำนาญการ
นายสุริยะ พันธ์เพชร   นิติกรชำนาญการพิเศษ