เมื่อวันที่  16 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้ให้ความรู้ด้านกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ด้วยวิธีการประนอมและอนุญาโตตุลาการ