เมื่อวันที่  17-18 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 17.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยหลักสูตรนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์ และทำให้เห็นถึงประโยชน์ของการประนอมข้อพิพาท รวมถึงการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น