ในวันที่  25 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ณ อาคารเทพทวาราวดี ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ให้ความรู้ด้านกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกียวข้อง โดย ดร.รุจิระ บุนนาค สำนักกฎหมาย มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ และ คุณกษิณ ชำนาญชานันท์ ผู้ประนอมสถาบันอนุญาโตตุลาการ