ในวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ นำโดย นายพสิษฐ์ อศัววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 42 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ