ในวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ นำโดย นายพสิษฐ์ อศัววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวน 35 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ